Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren.
 2. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op thans geldende prijzen (incl. BTW) en rekening houdende met gratis leveren van water en elektriciteit. Onze offerte geldt voor een termijn van een maand vanaf de genomen optiedatum tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn kan de offerte niet meer gegarandeerd worden.
 3. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de kostprijs van de reservatie te vragen als een datum voor een evenement vast wordt gezet. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie, overlijden of faillissement is de klant niet gerechtigd de voorzetting van de lopende overeenkomst te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.
  Een datum wordt pas als gereserveerd beschouwd, na betaling van het voorschot van 40%.
 4. Bij niet-afname of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.
 5. De medecontractant zal uiterlijk één maand voor de gereserveerde datum een factuur voor de resterende 60% van de waarde van de reservatie ontvangen, dewelke uiterlijk 15 kalenderdagen voor de gereserveerde datum betaald dient te zijn, zo niet hebben wij het recht om de bestelling als geannuleerd te beschouwen en is de medecontractant een verbrekingsvergoeding overeenkomstig artikel 6 verschuldigd.
 6. De medecontractant die de overeenkomst met ons afsluit in hoedanigheid van consument, heeft het recht om zijn bestelling te annuleren mits betaling van een verbrekingsvergoeding ten bedrage van:
 1. 40% van de kostprijs van de reservatie indien de bestelling geannuleerd wordt tot 9 maanden voor de gereserveerde datum
 2. 66% van de kostprijs van de reservatie indien de bestelling geannuleerd wordt tussen de 9 maanden en 1 maand voor de gereserveerde datum
 3. 100% van de kostprijs van de reservatie indien de bestelling geannuleerd wordt 1 maand voorafgaand aan de gereserveerde datum of op de gereserveerde datum zelf, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding

Indien wij – t.o.v. een klant die de hoedanigheid van consument heeft – de bestelling annuleren of het evenement van de medecontractant omwille van een aan ons toerekenbare reden niet zou kunnen doorgaan, dan heeft de medecontractant recht op de terugbetaling van de reeds betaalde gelden.

7.De uitbater is gerechtigd in geval van overmacht, zowel van tijdelijke of blijvende aard of als hij niet in staat is om de gasten op een gepaste wijze te laten verblijven of de service wordt verhinderd door een niet-limitatieve lijst van oorzaken, de overeenkomst te ontbinden zonder dat de gasten een schadevergoeding kunnen opeisen en wordt het reeds betaalde bedrag gebruikt voor een reservatie binnen een periode van maximum 2 jaar met ingang op datum van de oorspronkelijke gereserveerde datum. Bij reservaties die door overmacht werden verplaatst gelden de voorwaarden tot terugbetaling van de reeds betaalde bedragen niet.

8.Onze zaal wordt bij ingebruikname beschouwd als zijnde in perfecte staat. Eventuele opmerkingen over de staat van de zaal, dienen onmiddellijk en in elk geval voor de aanvang van het geplande evenement aan ons schriftelijk te worden gemeld. De medecontractant is aansprakelijk voor elke vorm van schade (zonder limitatief te zijn: aan de zaal, de uitrusting van de zaal,…) veroorzaakt door de medecontractant zelf of één van zijn gasten. De plaatsbeschrijving kan geraadpleegd worden. De medecontractant verbindt zich ertoe om de schade op eerste verzoek te vergoeden, zelfs zonder een ingebrekestelling.

9. Wij nemen geen verantwoordelijkheid wegens beschadiging, verlies, diefstal of brand van persoonlijke zaken.

10. Al onze facturen zijn contact betaalbaar in onze maatschappelijke zetel. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag alsook met een schadebeding van 10% van de waarde van de reservatie, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 2.500,00. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, uiterlijk 15 kalenderdagen voor aanvang van het evenement, geeft ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling, elke aanvang te weigeren.

11. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings-)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.

12. De persoonsgegevens van de klant worden door feestzaal Speghelhof verwerkt in het kader van de offerte en eventuele contractuele relatie/uitvoering en facturatie van de opdracht met het oog op klantenbeheer en boekhouding. De klant kan haar gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan feestzaal Speghelhof. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan de klant altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel. Meer informatie over de manier waarop Speghelhof persoonsgegevens verwerkt vindt u in ons algemeen beleid hieromtrent. Ze kunnen ook verwerkt worden om u op de hoogte te houden van andere diensten, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de klant dit niet wil volstaat het dit mee te delen via info@speghelhof.be.


Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.